Welcome sa Healthy San Francisco! Isang Makabagong Programang Pag-access sa Kalusugan!

Ang Healthy San Francisco ay isang programang idinisenyo para gawing bukas at abot-kaya ang mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan sa mga residente ng San Francisco na walang insurance. Ito ay pinatatakbo ng Departamento ng Kalusugan ng Publiko (Department of Public Health o DPH) sa San Francisco.

Available ang Healthy San Francisco sa lahat ng residente ng San Francisco anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon, sa trabaho o mga kasalukuyang kundisyong medikal. Sa kasalukuyan, nagbibigay ang programa ng saklaw na pangkalusugan sa humigit-kumulang 15,000 residente ng San Francisco na walang insurance.

Mag-download ng brochure ng programa.

Maaaring kwalipikado kayo para sa Healthy San Francisco kung natutugunan ninyo ang lahat ng sumusunod:

  1. Residente kayo ng San Francisco*
  2. Wala kayong insurance sa nakalipas na 90 araw
  3. Hindi kayo kwalipikado para sa mga pampublikong programa sa insurance tulad ng Medi-Cal o Medicare**
  4. Kayo ay 19 na taong gulang o mas matanda
  5. Pasado kayo sa mga alituntunin ng programa hinggil sa kinikita

*Ang paninirahan ay binibigyang-kahulugan bilang paninirahan sa Lungsod ng San Francisco na may layuning manirahan nang permanente. Ang mga indibidwal na pansamantalang nakatira sa San Francisco sa aktibong 1-94 form ay hindi kwalipikado para sa Healthy San Francisco

Ang Healthy San Francisco ay bukas sa mga residente ng San Francisco anuman ang katayuan sa imigrasyon, sa trabaho, o kasalukuyang kundisyong medikal.

Para mag-apply sa Healthy San Francisco, magtakda ng appointment sa isang lugar na pagpapatalaan. Maraming madaling puntahang lugar na pagpapatalaan para sa Healthy San Francisco sa buong San Francisco. Para maghanap ng lokasyon ng appointment, mag-download ng pwedeng i-print na bersiyon ng Healthy San Francisco Enrollment Sites sa pamamagitan ng pag-click dito.

Kung kayo ay kasalukuyang kalahok sa Healthy San Francisco, ang Healthy San Francisco Participant Handbook ay isang pagkukunan ng makakatulong na impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga serbisyong kailangan ninyo na ipinagkakaloob ng programa. Para mag-download ng kopya ng handbook, mag-click dito.

Para sa karagdagang impormasyon sa Tagalog tungkol sa Healthy San Francisco, tumawag sa Healthy San Francisco Customer Service:

  • Mga Kalahok at Bisita: 1(415) 615-4555
  • TDD/TTY para sa mga Taong Hindi Nakakarinig, Nahihirapang Makarinig, o may Mga Kapansanan sa Pagsasalita: 1(415) 547-7830